skip to Main Content
Spirituální péče u lidí s mentálním znevýhodněním v Domově Sulická

Spirituální péče u lidí s mentálním znevýhodněním v Domově Sulická

Požadavky na poskytování spirituální péče u lidí s mentálním znevýhodněním se stále zvyšují. Jelikož se v Domově snažíme uplatňovat tam, kde je to reálné, Přístup zaměřený na člověka, je součástí poskytování služby i uspokojování duchovních potřeb. Duchovní potřeby klientů Domova Sulická jsou uspokojovány individuálně, vzhledem k jejich požadavkům a konkrétním potřebám. Pokud je klient příslušníkem konkrétní církve, je mu zajištěno, aby se mohl účastnit příslušných obřadů či rituálů. Duchovní potřeby  klientů bez vyznání, jsou zajišťovány dle konkrétní a situační potřeby, vždy s vědomím koordinátora duchovních potřeb.

 

Koordinátor duchovních potřeb je ten, jenž zprostředkovává a zajišťuje duchovní potřeby klientů, zprostředkovává přijímání svátostí klientů, návštěvy kostelů, bohoslužeb. Úzce spolupracuje s pracovníky Domova, centry doprovázení při nemocnicích a duchovními představiteli církví, především s římsko-katolickou farností Lhotka. Zajišťuje pietní místo při úmrtí klienta, poslední rozloučení se zemřelými, důstojné uložení ostatků do společného hrobu. Poskytuje podporu při sdílení zármutku s klienty, pracovníky, opatrovníky.

 

Na jaře roku 2021 jsme se přihlásili do projektu MPSV Dobré praxe s tématem Duchovní potřeby u osob s mentálním postižením. V létě proběhlo místní šetření za účasti zástupců MPSV a  na podzim roku 2021 jsme získali ocenění Dobrá praxe.

 

Přijímání svátosti

Návštěvy kostela

Ukládání ostatků

 

 

Back To Top