skip to Main Content

Jaké služby v Domově poskytujeme?

V souladu s § 14, vyhlášky 505/2006 Sb. se jedná se o tyto služby:

Ubytování

Ubytování poskytujeme ve dvou budovách: Sulická 1597/48 a Murgašova 1286/2. Obě budovy jsou bezbariérové a obklopují je zahrady, po kterých se mohou uživatelé bezpečně pohybovat. Zahrady slouží pro relaxaci, aktivní způsob trávení volného času a pořádání společenských akcí.

Sociálně-terapeutické činnosti

Poskytujeme sociálně-terapeutické činnosti (rozvíjíme schopnosti a dovednosti uživatelů, motivujeme je, snažíme jim najít vhodnou práci, zařadit je do vzdělávacích kurzů)

Pokojové služby

Úklid, praní a žehlení

Vzdělávací a aktivizační činnosti

Realizujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti (máme tady různé kroužky, hudebně-dramatický kroužek „AJETO“, divadelní kroužek, výtvarné a rukodělné dílny, jezdíme do bazénu, na výlety, možnost aktivizace na zahradě)

Poskytujeme stravu

Tady to bude chtít ještě nějaký text asi asi by t odsadao adasda adadd gdgkůscf kaldpívkslfio jkdflsf.

Pomáháme při hygieně

Pomáháme při hygieně a poskytujeme podmínky pro hygienu

Kontakt se společenským prostředím

Zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím (podporujeme kontakt s rodinou,jezdíme s uživateli ven, chodíme nakupovat do obchodů, využíváme běžně dostupných služeb)

Pomáháme při zvládání běžných úkonů

Pomáháme při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (například při podávání stravy, při pohybu, při oblékání).

Uplatňování práv

Podporujeme uživatele v uplatňování jejich práv (dbáme na ochranu práv uživatelů a jejich důstojnost, pomáháme při jednání se soudy, s úřady, vždy v nejlepším zájmu uživatelů).

Kromě výše uvedených činností zajišťuje sociální služba také nezbytnou ošetřovatelskou péči vlastními kvalifikovanými pracovníky – praktickým lékařem, pediatrem a všeobecnými sestrami. Poskytujeme také doprovod uživatelů k dalším lékařům a lékařským prohlídkám, případně umožněním návštěvy těchto lékařů přímo v zařízení.

Do Domova docházejí lékaři, specialisté, praktický lékař pro dospělé, pediatr, psychiatr, stomatolog, neurolog, gastroenterolog, diabetolog a další potřebné odbornosti dle zdravotního stavu a potřeb našich uživatelů. Úzce spolupracujeme s odbornými pracovišti Thomayerovy nemocnice Krč a poliklinikami v okolí Domova

Dále máme nasmlouvané služby se speciálním pedagogem a logopedem. Uživatelé pravidelně dojíždějí na hippoterapii a k dispozici je i canisterapie.

Back To Top